Informacje

Przepisy dotyczące nauki języka mniejszości narodowej i nauki własnej historii i kultur

Kalendarz roku szkolnego

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły

Czas trwania lekcji i przerw

Praca stołówki szkolnej